Etiska riktlinjer – Code of conduct

De etiska riktlinjerna förpliktar oss att driva vår verksamhet ansvarsfullt, etiskt och i linje med lagar och förordningar.

De etiska riktlinjerna ligger till grund för hur vi bedriver företaget och berättar för oss själva och omvärlden vad som kan förväntas av oss. De beskriver grundläggande skyldigheter och krav på hur vi ska bete oss, ger oss vägledning när vi ställs inför etiska dilemman och hjälper oss att fatta bra beslut.

Vårt samhällsansvar

Enkelt och hållbart båtliv. Vi ska bidra till ett hållbart och långsiktigt värdeskapande med fokus på miljö och klimat, sociala förhållanden och ekonomiska förutsättningar och det ska återspeglas i allt vi gör. Våra medarbetare ska få den utbildning och det stöd de behöver för att fortsätta vårt sociala ansvar.

Hållbar affärsmodell

Affärsmodellen för Pioner Boat syftar till att göra det möjligt för oss att prestera på alla tre dimensionerna av hållbar utveckling i det som kallas “trippelbottenlinjen”: People, Planet och Profit.

People hänvisar till social hållbarhet, vilket borde bidra till att göra Pioner Boat till en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna ska känna sig inkluderade, vara stolta över att arbeta på Pioner Boat och känna ansvar. Vårt sociala ansvar handlar om att ta ansvar för våra medarbetare och se till att varje individ har en god arbetsmiljö, med hänsyn till både fysiska och psykosociala faktorer. De sociala aspekterna av hållbarhet handlar också om att ta ansvar för människor i och utvecklingen av det lokalsamhälle där vi verkar.

Planet står för miljömässig hållbarhet och handlar om att skapa miljövänliga drivlinor, produkter och underlätta återvinning i praktiken. Förutom att ta sitt producentansvar på allvar.

Profit står för finansiell hållbarhet och handlar om att säkerställa sund ekonomi och att vidareutveckla värdegrunden för produkter och tjänster. För att uppnå lönsamhet är det nödvändigt att disponera alla resurser varsamt och arbeta med effektivitet i alla led. Genom att ständigt ta till oss ny teknik och ligga i framkant av produktutvecklingen vill vi säkerställa att koncernens produktion har minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö samtidigt som den drivs på ett effektivt och lönsamt sätt.

Våra värderingar är:

 • Kundfokus – personligt och jordnära i hanteringen av våra kunder
 • Innovativt – utveckla, förnya och förbättra
 • Ansvar – ta hand om människor och miljö. Vi vill bidra till positiva förändringar. Vi har möjlighet att skapa betydande och varaktig förändring – idag och i framtiden.

Kvalitet

Vi är certifierade i h.t. standarderna ISO 900, ISO14001 och den europeiska båtstandarden. Vårt miljöledningssystem innebär rutiner för inköp av varor och tjänster, hållbar avfallshantering. Medarbetarna förväntas sätta sig in i rutiner som kommuniceras och göra ansvarsfulla val i linje med dessa rutiner.

FN:s mål för hållbar utveckling

Pioners övergripande mål är att bidra hållbart genom att fokusera på FN:s hållbarhetsmål nr 8, 9, 12, 14. Vi har valt att arbeta särskilt med 4 av målen som kommer att vara hörnstenarna i allt arbete som görs på Pioner.

Mål 8: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständigt arbete för alla.

–   Ärligt arbete

Pioners bidrag till hållbarhetsmål åtta är att säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta mångfald och integration. Pioner måste vara ett inkluderande, ansvarsfullt och rättvist företag. Lokalt hörnstensföretag i Bjørkelangen som ger arbete åt 45 personer.

Fabrik i Norge

–   Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt för våra partners för trygga jobb och trygg utveckling.

Mål 9: Innovation och infrastruktur

Bygg solid infrastruktur och främja inkluderande och hållbar industrialisering och innovation.

Båtar är ett av många transportmedel som används flitigt – både av entreprenören som transporterar material, privatpersoner som bor så att havet är det enda alternativet och privatpersoner som njuter av naturen och fritiden med båt. Därför är infrastruktur, innovation och mobilitet nära sammanlänkade. Pioner arbetar kontinuerligt med att utveckla ny teknik och nya erbjudanden som gör det lättare för alla att ta sig fram.

Vi ska använda de möjligheter som digitala plattformar ger oss för att erbjuda mer flexibla tjänster anpassade efter individens behov. Digitala plattformar kommer i framtiden att ge oss möjlighet att erbjuda tjänster som vi i dagsläget bara ser konturerna av.

Vi utvärderar kontinuerligt olika material och drivlinor för en mer hållbar framtid.

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

På Pioner arbetar vi på många nivåer:

Vi arbetar för att bättre utnyttja kapaciteten i våra leveranser, d.v.s. strävar efter att skicka fulla bilar med gods.

Vi bidrar till att öka takten i det gröna skiftet genom att sätta ambitiösa mål och kräva nya lösningar på marknaden, såsom nya drivlinor, processer och materialanvändning

Delägare i NPR, återvinningsföretag. Ge nytt liv åt gamla båtar

Polyeten miljövänligt material som är 100 % återvinningsbart. Vi hanterar vårt eget överskottsmaterial såsom spillmaterial från tillverkning och gamla båtar eller vrak. Vi producerar varor som kan repareras, byggas om, återanvändas och återvinnas

100 % förnybar energikälla – el

Ny och effektiv båtugn och produktionslinje i en nyuppförd byggnad 2023.

Använder återvunnen propan för att driva rotationsugnen.

Mål 14: Livet i havet

Bevara och använd havet och de marina resurserna på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

 • Materialval
 • Samarbetspartners sanerar vrak och plast i havet
 • Samarbetspartners för sortering och återlämning av gamla båtar
Läs mer om XANOs uppförandekod för leverantörer
Läs hela XANOs hållbarhetsredovisning här

Rapportering

Vi är måna om att göra rätt och behålla förtroendet för våra medarbetare, partners och kunder och för vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att förhindra att oegentligheter inträffar och att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella oegentligheter i vår verksamhet. I vår anmälningstjänst kan du lämna en anmälan om misstänkt grovt bedrägeri.

Genom aviseringskanalen är det möjligt att meddela anonymt om man så önskar. Alla meddelanden ska ses seriöst och hanteras i enlighet med företagets rutiner, så att principerna om opartiskhet, sekretess och motsägelse värnas. Anonyma anmälningar ska ha en tydlig motivering för att anmälan ska hanteras.

Vad kan du rapportera?

Här är några exempel på allvarliga överträdelser som du kan rapportera:

 • Mutor och korruption
 • Bedrägeri
 • Intressekonflikt
 • Orättvist konkurrensbeteende
 • Fel förvärv
 • Otillåten hantering av insiderinformation
 • Stöld och förskingring
 • Trakasserier
 • Brott mot mänskliga rättigheter

 

Din rapport kommer att krypteras och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

 • Kopiera adressen till tjänsten och klistra in den i adressfältet i din webbläsare.
 • Använd inte företagets dator eller nätverk.

 

Webbplatsadress för aviseringstjänst:

https://whistle.qnister.com/xano

 

GDPR

Information om personuppgifter:

https://pionerboat.se/privacy-policy/